Ogólne warunki gwarancji

 1. Gwarant udziela gwarancji na okres zgodnie z wystawioną kartą gwarancyjną.
 2. Miejsce realizacji gwarancji:
  1. Jeżeli usługa obejmowała jedynie zakup towaru bez usługi montażu, gwarancja przysługuje w siedzibie Gwaranta.
  2. Jeżeli usługa obejmowała zakup wraz z usługą montażu w terenie, gwarancja przysługuje w miejscu instalacji.
 3. Nabywca powinien zapewnić dostęp do instalacji celem wykonania czynności gwarancyjnych.
 4. Gwarant może poprosić o przesłanie uszkodzonych elementów na swój adres. W przypadku uznania reklamacji Gwarant zwróci reklamującemu uzasadnione koszty dostarczenia reklamowanych produktów na podstawie zweryfikowanej faktury przewoźnika (spedytora).
 5. Gwarant odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:
  1. nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania,
  2. nieprawidłowego montażu, podłączenia, konserwacji, braku konserwacji, magazynowania i transportu produktu,
  3. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia produktu i wywołanie w nim wady,
  4. uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.),
  5. wadliwego działania urządzeń mających wpływ na działanie produktu, a nie dostarczonych przez Gwaranta.
 6. Gwarancja nie obejmuje produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych produktu nie można zidentyfikować jako produkt zakupiony u Gwaranta.
 7. Ponadto Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia:
  1. Jakiejkolwiek ingerencji, modyfikacji lub prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione.
 8. Stwierdzenia przez Gwaranta zaistnienia w/w przyczyny jest podstawą do nie uznania reklamacji produktu. W przypadku nie uznania reklamacji reklamowany produkt będzie zwrócony reklamującemu na jego koszt.
 9. Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienia łącznie następujących warunków:
  • Pisemnego ewentualnie za pośrednictwem poczty e-mail zgłoszenia reklamacji przez Nabywcę zawierającego: nazwę towaru, datę zakupu, nr karty gwarancyjnej, szczegółowy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wad produktu.
  • Dostarczenia osobistego lub za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) reklamowanego produktu do siedziby Gwaranta, z zastrzeżeniem punktu 2.
 10. Gwarant decyduje o zasadności zgłoszenia gwarancyjnego oraz o wyborze sposobu realizacji uznanych roszczeń gwarancyjnych.
 11. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Reklamującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy i transportem, jeśli reklamowany produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją. W takim przypadku Reklamujący zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości kosztów Gwaranta.
 12. W przypadku przyjęcia reklamacji przed dokonaniem wymiany towaru, jego naprawy lub zwrotu kosztów, Nabywca zobowiązany jest zwrócić reklamowany produkt w stanie kompletnym.
 13. Reklamowany produkt powinien być dostarczony odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Nabywcę.
 14. Reklamowany produkt powinien mieć dokładny opis występujących w nim wad. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu rozpatrzenia reklamacji spowodowane niepełnym lub wprowadzającym w błąd opisem usterki.
 15. Gwarant zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej w miejscu zamontowania reklamowanych produktów. Gwarant odmówi uznania gwarancji w przypadku uniemożliwienia mu wizji lokalnej w miejscu zamontowania produktu.
 16. Wymienione wadliwe produkty przechodzą na własność Gwaranta.
 17. Nieodebrany towar po okresie 60 dni będzie utylizowany.
 18. Po upływie okresu gwarancyjnego producent zapewnia płatny serwis na uzgodnionych obustronnie warunkach.
Kategorie -